AB-1 Sitka Spruce/ Honduran Mahogany w/Armrest bevel